สำนักงานบัญชี.COM » งบดุล คือ ( Balance sheet )

Click to rate this post!
[Total: 2902 Average: 5]

งบดุล เป็นส่วนหนึ่งของ งบการเงิน ในสมัยก่อนใช้เรียกบัญชี 3 หมวด มีที่ 1. สินทรัพย์ 2.หนี้สิน 3.ทุน (ส่วนของเจ้าของ) เป็นส่วนประกอบ แต่ในปัจจุบันได้มีการเรียก งบดุล ใหม่ ให้สากลมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้ว “งบดุล” ก็คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ ปัจจุบันในการเรียนการสอนวิชาบัญชีขึ้นต้นจะเรียก งบดุล ว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” ซึ้งประกอบไปด้วย 1.สินทรัพย์2.หนี้สิน และ 3.(ทุน) ส่วนของเจ้าของ

งบดุลที่ประกอบไปด้วย 3 หมวดบัญชีนี้ก็คือ สมการที่นักบัญชี (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ) ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอ จึงจะเกิดความสมดุลทำให้เรียกงบที่มี สมการ 3 ตัวนี้ว่า งบดุล นั้นเอง
งบดุลจะแสดงฐานะทางการเงินเป็นงวดๆ บัญชี แล้วแต่ นโยบายของแต่ละกิจการ แต่โดยส่วนมาก จะแสดง ณ วันสิ้นงวดบัญชี วันใดวันหนึ่ง เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของสภาพกิจนั้นๆ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.