สำนักงานบัญชี.COM » ภาษีขาย เกิดขึ้นเมื่อใด

Click to rate this post!
[Total: 1353 Average: 5]

ภาษีขาย จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือเปิดบิลใบเสร็จแล้ว
ภาษีขายเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งในระบบภาษีแท้จริงแล้วคือ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากการซื้อของผู้บริโภค ในทางบัญชี ภาษีซื้อนั้นอาจไม่มีตัวตนอยู่ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีกาจจัดเก็บภาษี ดังนั้น ภาษีซื้อในทางบัญชีจึงมีตัวตนเกิดขึ้น หากประเทศไหนไม่มีการจัดเก็บภาษี คำว่า ภาษีซื้อ!! อาจไม่มีตัวตัวอยู่หรือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

สำหรับคนทั่วๆ ไปคำว่า ภาษีขายที่เข้าใจง่ายๆ คือ “ภาษีขายเกิดจาก” การขายสินค้า 1 ชิ้น จำนวน 100 บาท แล้วมี ภาษีขายอยู่ในนั้น 7 บาท เท่ากับ สินค้าชิ้นนั้นมีมูลค่า 93 บาท
สำหรับผู้ประกอบการ พ่อค้า ผู้ทำธุรกิจ นักบัญชี หรือหน่วยงานกรมสรรพากร การขายสินค้าจำนวน 100 บาท อาจจะมีมูลค่า 93 บาท หรือ 107 ก็ขึ้นอยู่กับการต้นทุนของสินค้าชิ้นนั้น  และที่ต้องเข้าใจเพิ่มเติมคือ “ภาษีขายเกิดจาก” นิติบุคคล หรือ บุคคล ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขายสินค้าหรือให้บริการกับผู้ซื้อ ไม่ว่าผู้ซื้อนั้นจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ตาม!!
 ใครที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่า  หลักๆ แล้ว คือ
1.นิติบุคคล หรือ บุคคล ที่มีรายได้หักเกิน 1,800,000 บาท และเป็นธุรกิจที่กฎหมายบังคับ
2.ผู้ที่ต้องการประกอบการค้ากับ ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลเพิ่มอยู่แล้ว หากรายได้ไม่ถึง 1,800,000 บาทก็สามารถเข้าระบบได้
เงินภาษีขายต้องรวบรวมแล้วนำส่งให้กรมสรรพากรทุกๆ โดยการรวบรวมตัวเลขลงในแบบ ภ.พ.30 ให้นำภาษีขาย หักกลบลบหนี้กับภาษีซื้อ หากมีภาษีซื้อ มากกว่า ภาษีขาย ไม่ต้องเสียภาษีแต่หากภาษีขายมากกว่าให้นำยอดที่เหลือไปคำนวนการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
สรุปให้เข้าใจง่ายๆ
หากกิจการซื้อสินค้าหรือบริการ มากกว่า ขายสินค้าหรือให้บริการ บริษัทไม่เสียภาษีและสามารถขอคืนได้ตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าภาษีขายมากกว่าให้นำยอดที่เหลือไป คำนวณการเสียภาษี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.