สำนักงานบัญชี.COM » การส่งคืนสินค้า คือ ( RETURNS )

Click to rate this post!
[Total: 5425 Average: 5]

การส่งคืนสินค้า คือ เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณว่าตรงกับที่สั่งซื้อไปหรือไม่ หากพบว่าสินค้าที่ส่งมาเกิดชำรุดเสียหาย ปริมาณ หรือคุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไป ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะเลือกปฏิบัติวิธีใด ดังนี้

1. ผู้ขายอาจส่งสินค้าใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ กรณีนี้จะไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีด้านผู้ซื้อ
2. ผู้ซื้ออาจส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือไม่ตรงตามต้องการให้ผู้ขาย โดย ผู้ขายไม่ต้องส่งสินค้าใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ เพียงแต่ผู้ขายจะต้องลดราคาสำหรับสินค้าที่ส่งคืนให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีที่ซื้อขายกันเป็นเงินเชื่อก็ลดหนี้ให้ผู้ซื้อ กรณีซื้อขายกันเป็นเงินสด ก็คืนเงินสดให้ผู้ซื้อตามจำนวนที่ส่งคืน
3. ผู้ขายและผู้ซื้อทำความตกลงกัน โดยให้ผู้ซื้อรับสินค้าไว้และผู้ขายจะลดราคาสินค้าให้ เนื่องจากการส่งคืนสินค้า หรือการให้ส่วนลดในกรณีนี้จะทำให้ยอดซื้อและยอดหนี้สินของผู้ซื้อลดลง ดังนั้น จึงต้องบันทึกบัญชี โดยผู้ซื้อจะต้องบันทึกการลดยอดหนี้หรือรับเงินสดคืนมา โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “ส่งคืนและส่วนลด” (Purchase Return and Allowance) และในการบันทึกบัญชีนั้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการที่เกิดขึ้นคือ ใบลดหนี้ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ผู้ขายเป็นคนจัดทำเอกสารเพื่อลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อเรียกใบลดหนี้ ว่า “Credit Note”
2) ผู้ซื้อเป็นคนจัดทำเอกสารเพื่อขอลดหนี้จากผู้ขายเรียกใบลดหนี้ ว่า “Debit Note”

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.