สำนักงานบัญชี.COM » ภงด 1 คือ ( PND 1 )

Click to rate this post!
[Total: 2213 Average: 5]

ภ.ง.ด. 1 คือ ภาษีเงินได้เงินภาษีประเภทที่หักจาก เงินเดือนพนักงานลูกจ้าง และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน พูดได้ว่า ต้อง!!เป็นการหักจากบุคคลธรรมดาที่มีการว่าจ้างงานภายในบริษัทเท่านั้น

ภ.ง.ด.1 เป็นอีกรูปแบบของการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ เพื่อแสดงข้อเท็จจริงจากการได้รับเงินเดือนของพนักงานแต่ละบุคคล หากพนักงานที่ได้รับเงินเดือนมากพอที่จะถึงเกณฑ์การเสียภาษีแต่ไม่ยอมเสียภาษี สรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้จากการยืนยันยอดในแบบ ภ.ง.ด.1 ของผู้นำส่ง
ใครเป็นผู้จัดทำ ภ.ง.ด.1
บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายไทย แล้วมีพนักงาน หรือมีการจ้างงานโดยจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกสิ้นเดือน ต้องมีการส่งแบบ ภ.ง.ด.1 ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้น หลังจากมีการจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นๆแล้วภายใน 7 วัน หากส่งล่าช้าก็สามารถทำได้ แต่!! อาจจะถูกสรรพากรปรับตามกฎหมาย
ในการจัดทำยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 นั้นให้เป็นหน้าที่ของ นายจ้าง บริษัท หรือผู้จ้างงานและจ่ายชำระเงินเราเท่านั้น หากเป็นลูกจ้าง ผู้ได้รับเงิน ไม่จำเป็นต้องจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 แต่ให้นำส่งแบบ ภาษีบุคคลธรรมดาตามที่ได้รับรายได้พอ (แบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 เท่านั้น)
*การคำนวณ หรือ วิธีการคำนวณการจ่าย ภ.ง.ด.1 ต้องเป็นไปตามคำส่ง ของ กรมสรรพากร ที่ ป.96/2543

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.