สำนักงานบัญชี.COM » ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ( Withholding tax is )

Click to rate this post!
[Total: 909 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากบุคคลหรือกิจการ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ เนื่องจาก ภาษีมูลเพิ่ม (VAT) ที่รัฐบาลจัดเก็บจากสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับธุรกิจให้บริการ เพราะรัฐไม่สามารถทราบได้ถึงจำนวนเงินที่ผู้รับบริการ จ่ายให้กับ ผู้ให้บริการ เนื่องจากเงินที่จ่ายมาจากความพึ่งพอใจในให้บริการของทั้ง 2 ฝ่าย
จึงทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมาย หรือหาช่องทางการจัดเก็บรายได้ที่ธุรกิจประเภทบริการนั้นได้รับจากการให้บริการ โดยการทำงานของ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการ แล้วเงินนั้นออกจากกระเป๋าแล้วเท่านั้น!! ผู้ที่จ่ายเงินก็มีหน้าที่หักเงินและนำส่งตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น 1% 3 % 5% เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายให้กับใคร ตามกฎหมายที่สรรพากร

ตัวอย่างเช่น
นาย ก จ่ายเงินค่าบริการให้กับนาย ข จำนวน 1,000 บาท นาย ก มีหน้า หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 30 บาท เพื่อนำส่งสรรพากร ในเดือนถัดไปของเดือนที่ใช้บริการ ส่วนนาย ข จะได้รับเงิน จำนวน 970 บาท เป็นต้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.