สำนักงานบัญชี.COM » นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

Click to rate this post!
[Total: 602 Average: 5]

ค่าน้ำมันรถ
-ต้องนำมาใช้กับรถของกิจการหรือรถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้หรือยินยอมให้ใช้ เท่านั้น
-ต้องมีการบันทึกเลขทะเบียนรถที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษี ด้วยลายมือของเด็กปั๊ม
-ค่าน้ำมันรถกระบะเชิงพาณิชย์, จักรยานยนต์ หรือรถยนต์นั่งเกิน 10 ที่นั่ง เท่านั้น ที่สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซล(โซล่า) หรือน้ำมันเบนซิน(แก๊สโซฮอล์) แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่ว่าจะใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินก็ไม่สามารถเครดิตภาษีได้
-ใบกำกับภาษีซื้อที่จะนำมาใช้เครดิตภาษีซื้อได้ ต้องเป็นใบกำกับภาษีซื้อแบบเต็มรูปแบบเท่านั้น แบบอย่างย่อไม่สามารถนำมาใช้เครดิตภาษีได้
กรณีที่ใบกำกับภาษีซื้อแบบเต็มรูปแบบที่เป็นกระดาษ Thermal (กระดาษความร้อน) เมื่อผ่านช่วงเวลาสักระยะข้อมูลจะจางหายไปหมด ดังนั้นไม่ควรนำมาใช้ แม้ว่าจะมีนำมาถ่ายเอกสารก่อน สรรพากรก็ไม่ยอมเพราะว่า ใบกำกับภาษีที่นำมาเครดิตนั้นต้องเป็นใบกำกับภาษีตัวจริงเท่านั้น หากว่าใบกำกับภาษีตัวจริงจางหายไป ก็ต้องขอให้บริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีนั้นๆ ถ่ายสำเนาจากต้นฉบับแล้วทำการรับรองว่าเป็น ใบแทนใบกำกับภาษี ที่ออกให้กับ ………..เนื่องจาก …………….. เมื่อวันที่ ……….. พร้อมเซ็นชื่อประทับตราของผู้ออกใบกำกับภาษี จึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ใบกำกับภาษีที่จะนำมาใช้เครดิตภาษี ต้องมีข้อความครบถ้วน ม.86/4 ทั้ง 8 ข้อ ตามที่ประมวลรัษฎากร ได้กำหนดไว้ จึงจะนำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวมาเครดิตภาษีได้ แต่หากว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีข้อความครบถ้วนแล้ว แต่ไม่นำมาเครดิตภาษีซื้อ ก็จะทำให้กลายเป็นภาษีซื้อไม่ขอคืน ผลก็คือ จะกลายเป็น ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ที่จะต้องนำมาบวกกลับ เพื่อเสียภาษีเพิ่มเติม แต่หากใบกำกับภาษีนั้นมีข้อความไม่ครบถ้วน 8 ข้อ ตามข้างต้น ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน ข้อความที่กำหนดให้มีปรากฏอยู่ในใบกำกับภาษีทั้ง 8 ข้อ ได้แก่
1. คำว่า “ ใบกำกับภาษี “
2. ชื่อ – ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
3. ชื่อ – ที่อยู่ของผู้ซื้อ (ในที่นี้คือ บจ. แบริ่งฯ )
4. เลขที่ใบกำกับภาษี
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า/บริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า/บริการ แยกออกมาให้ชัดเจน
7. วันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษี
8. อื่นๆ ตามอธิบดีกำหนด ต้องมีการจัดทำบันทึกการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวันว่าใช้ในการใดบ้าง เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งของสรรพากร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถได้แก่ ค่าซ่อมบำรุงดูแลรถ , ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ , ค่าเบี้ยประกันภัยรถ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถที่จะสามารถนำมาเครดิตภาษีได้จะต้องเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ , จักรยานยนต์ , รถยนต์นั่งเกิน 10 ที่นั่ง เท่านั้น หากเป็นรถยนต์ ไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ทุกกรณี ค่างวด,ค่าผ่อนรถ,ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับรถกระบะ, จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งเกิน10ที่นั่ง เท่านั้นที่สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ กรณีซื้อยางรถ ให้ร้านที่ซื้อบันทึกเลขทะเบียนรถด้วย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.