สำนักงานบัญชี.COM » บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร

Click to rate this post!
[Total: 3473 Average: 5]

แบบ บอจ.3 คือ           

แบบ บอจ.3 คือเอกสารรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งจะถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลเอกสารรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง เรื่องสถานประกอบการ และตราประทับของบริษัท โดยสามารถอธิบายรายละเอียดการใส่ข้อมูลโดยสังเขปได้ ดังนี้

ความสำคัญของเอกสารฉบับนี้ กล่าวคือเสมือนเป็นการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องทุนและหุ้นในการจัดตั้งบริษัทรวมทั้งชี้แจงสถานที่ตั้งให้ชัดเจน โดยลักษณะเอกสารจะมีด้วยการสองหน้าแล้วจะต้องมีการใช้ทั้งสองหน้าของเอกสารรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ในส่วนของหน้าแรกจะประกอบไปด้วยข้อสำคัญทั้งหมด 6 ข้อ ที่ว่าด้วยเรื่องจำนวนหุ้นทั้งหมดและชี้แจงออกมาเป็นจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และยังต้องชี้แจงรวมไปถึงจำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้นอีกด้วย ดังนั้นบริษัทที่ทำการจดทะเบียนจัดตั้งจะต้องแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ในส่วนของข้อที่ 5 และข้อที่ 6 จะเป็นเรื่องชี้แจงจำนวนและรายชื่อของกรรมการบริษัท ในส่วนข้อที่ 5 ต้องระบุ และในส่วนข้อที่ 6 ต้องระบุทั้งจำนวนและชื่อของกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทเอาไว้อย่างถูกต้อง ต่อมาในส่วนหน้าที่ 2  จะไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่คณะกรรมการได้ตกลงร่วมกันไว้แล้วอาทิเช่นข้อ 7  ที่ได้ระบุว่าบริษัทนี้มีกำหนดอายุในการจัดตั้งหรือไม่หรือถ้าหากไม่ทราบก็อาจจะประชุมหารือกันก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกไม่มีกำหนดอายุเพราะหากไม่ทราบว่าบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ระยะสั้นหรือไม่ก็ให้เลือกไม่มีกำหนดอายุเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจในระยะยาว และในส่วนข้อที่ 8 บริษัทจะต้องชี้แจงจำนวนสำนักงานที่บริษัทดำเนินการว่ามีทั้งหมดกี่แห่งหากมีธุรกิจแค่สำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียวก็ให้ชี้แจงว่า 1 แห่งและใส่ข้อมูลเฉพาะที่อยู่สำนักงานใหญ่เท่านั้น แต่หากมีมากกว่า 2 แห่งขึ้นไปก็ให้ดำเนินการใส่จำนวนแห่งและต้องระบุที่ตั้งสำนักงานใหญ่รวมทั้งสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเพิ่มอีก 1 สาขา อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูคือข้อที่ 10 หากมีตราประทับของบริษัทต้องประทับตราไว้ที่บริเวณนี้ด้วยเช่นกัน สุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องการลงลายมือชื่อสามารถลงได้เพียงคนเดียวคือกรรมการผู้ขอจดทะเบียนคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนก็ได้เช่นกัน

การจดทะเบียนนิติบุคคลเอกสารรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) จึงนับว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่จะใช้ในบางขั้นตอน อาทิเช่น ขั้นตอนยื่นจัดตั้งบริษัท, ขั้นตอนยื่นเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันพร้อมกัน, ขั้นตอนยื่นเอกสารควบบริษัท เป็นต้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.