สำนักงานบัญชี.COM » บอจ.4 คือบอจ.1 คืออะไร หนังสือรับรองตรายาง บอจ.2 คืออะไร บอจ.1 ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 3379 Average: 5]

แบบ บอจ.4 คือ

แบบ บอจ. 4 คือรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ เอกสารชุดฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีความสำคัญเฉพาะตอนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีมติพิเศษอะไรบางอย่างในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยจะไม่ได้อยู่ในทุกขั้นตอนของการยื่นเอกสารจัดตั้งบริษัท เรียกง่ายๆว่าถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคลกล้องแคบจะไม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้เลย ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะมีด้วยการ 1 หน้า 1 แผ่นแต่สามารถบรรยายหรืออธิบายรายการรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ชี้แจงมติพิเศษบางรายการเพื่อแจ้งแก่นายทะเบียนโดยไม่ได้จำกัดจำนวนหน้าด้วยเช่นกัน

ลักษณะของเอกสารรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ. 4 ) จะมีเนื้อหาและหัวข้อไว้น้อยมาก โดยมีชื่อเรื่องว่ารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ และบริษัทที่ต้องการทำการแก้ไขก็ต้องระบุบริษัทของตนเองลงไปพร้อมกับทะเบียนเลขที่ให้เรียบร้อย จากนั้นด้านล่างจะไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมจะเป็นเพียงหน้ากระดาษ A4 ให้เพิ่มคำบรรยาย  ให้เพิ่มคำบรรยายโดย ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวม ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ้ง ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่ม ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในรายการไหนต่อ ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในรายการไหนต่อนายทะเบียนรวมแล้วทั้งหมดจะเป็นกี่รายการ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแล้วต้องลงลายมือชื่อตัวแทนกรรมการผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีที่มีหลายคน

เอกสารรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ. 4 )นี้ จะใช้ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เป็นการยื่นเพิ่มเติมควบคู่อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องมติพิเศษของบริษัทให้เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  2. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท, ที่ตั้ง, สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุนและมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  3. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  4. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท, รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.